Marc Goyvaerts


Exameneisen...

Zesde kyu - gele gordel
 Standen:
Tsuru Ashi Dachi

 Stoten:
Uraken Shomen (Ganmen) Uchi
Uraken Sayu (Ganmen) Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Oroshi Uchi
Uraken Mawashi Uchi
Nihon Nukite (Me Tsuki)
Yohon Nukite (Jodan - Chudan)

 Blokkering:
Seiken Juji Uke (Jodan - Gedan) in zenkutsu dachi

 Trappen:
Kansetsu Geri (in Tsuru Ashi Dachi)
Chudan Yoko Geri Sokuto (in Tsuru Ashi Dachi)
Gedan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)

 Kata:
Pinan Sono Ni

 

kaidodojo
kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo