Marc Goyvaerts


Exameneisen...

Vierde kyu - groene gordel
 Standen:
Heisoku Dachi
Heiko Dachi
Uchi Hachi Ji Dachi

 Stoten:
Shuto Sakotsu Uchi
Shuto Yoko Ganmen Uchi
Shuto Uchi Komi
Shuto Hizo Uchi
Shuto Jodan Uchi Uchi

 Blokkering:
Shuto Jodan Uke
Shuto Chudan Soto Uke
Shuto Chudan Uchi Uke
Shuto Mae Gedan Barai
Mawashi Uke
Shuto Jodan Uchi Uke

 Trappen:
Jodan Yoko Geri
Jodan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoko)
Jodan Ushiro Geri

 Kata:
Sanchin No Kata
Sokugi Taikyoku Sono Ichi
Sokugi Taikyoku Sono Ni
Sokugi Taikyoku Sono San

 

kaidodojo
kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo