Marc Goyvaerts


Exameneisen...

Tweede kyu - bruine gordel
 Standen:
Kake Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)

 Stoten:
Hiraken Tsuki (Jodan - Chudan)

Hiraken Oroshi Uchi
Hiraken Mawashi Uchi
Haishu Uchi (Jodan - Chudan)

Age Jodan TsukiKoken Uchi (Jodan - Chudan - Gedan)

 Blokkering:
Koken Uke (Jodan - Chudan - Gedan)

 Trappen:
Tobi Mae Geri

Tobi Nidan Geri

 Kata:
Pinan Sono Go
Gekisai Dai

 

kaidodojo
kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo