Marc Goyvaerts


Exameneisen...

Eerste kyu - bruine gordel met streep
 Standen:
Kake Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)

 Stoten:
Ryuto Ken Tsuki (Jodan - Chudan)

Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan - Chudan)

Oya Yubi Ippon Ken Uchi (Jodan - Chudan)

Hitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan - Chudan)


 Blokkering:
Kake Uke
Chudan Haito Uchi Uke

 Kata:
Yantsu

Tsuki No Kata

 

kaidodojo
kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo kaidodojo